Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


angyalok es csillagkepek

2009.03.15
Angyalok és démonok


Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.
Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai
jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a
gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.
1. A láthatatlan világ lakói
A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-
16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),
huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,
görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.
Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna
(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel
az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).
2. Az Istenhez hűséges angyalok
Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...
- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)
- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)
- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk
1:19,26)
- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)
- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük
és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).
3. Az angyalok megjelenése
A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak
nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:
- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)
- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)
- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)
- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)
- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)
- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).
4. Az angyalok szolgálata
Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)
- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).
- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek
való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel
1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük
(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).
- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének
végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak
lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).
- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel
1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).
Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a
gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",
Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".
5. A démonok
A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll
(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló
"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy
szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),
fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy
"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor
8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).
Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,
1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy
Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).
A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef
6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,
segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...
• a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)
• Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a
mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs
24:21-23, Jel 20:1-3)
• sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt
2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).
6. A Sátán
A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:
"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve
szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint
előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel
(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,
jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)
szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság
megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,
20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a
Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")
név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus
válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni
Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden
gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).
Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű
hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);
mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,
azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).
Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...
- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)
- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)
- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője
(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim
4:1)
- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk
4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),
- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog
fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)
- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).
Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek
vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket
tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is
felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

Angyalok Kincsestára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkangyal segítőtársak a nehéz élethelyzetekben

 

Nehéz élethelyzet

Arkangyal

A nagyvilág eseményei, világbéke

Chamuel

Alvászavarok

Mihály

Bizalomhiány, személyes problémák,
könnyek

Zadkiel és Sandalphon

Elromlott tárgyak javítása

Mihály

Elveszett tárgyak

Chamuel

Emlékezés, memória

Zadkiel

Fejlődési problémák,
lassú haladás

Rafael

Gyász, halál és súlyos betegségek,
haldoklók és gyászolók gondozása

Azrael és Rafael

Gyermekszülés, gyermeknevelés,
terhesség és örökbefogadás

Gábriel, Rafael és
Sandalphon

Gyógyítás, egészség, műtétek,
egészségügyi problémák

Metatron és Rafael

Háziállatok gondozása, gyógyítása,
állatok és madarak egészsége és
gyógyítása

Ariel

Kertészkedés, növénytermesztés,
földgyógyítás, növények és virágok

Uriel

 

Kommunikáció, levélírás,
telefonhívások, e-mailek

Gábriel és Metatron

Kreativitás, alkotás, tervezés

Gábriel és Jofiel

Lelki fejlődés, tisztánlátás

Jeremiel

Matematikai problémák

Raziel

Otthon, lakóhely

Chamuel

Pénzügyi aggályok,
anyagi biztonság

Mihály

Spirituális fejlődés, hit

Metatron és Sandalphon

Szerelem, személyes kapcsolatok

Haniel

Tanulás, vizsgák, interjúk és

beszédek

Haniel és Uriel

Utazás, közlekedés

Rafael

Védelem, biztonság

Chamuel

Viták, nézeteltérések, megoldatlan

problémák, jogi huzavonák

Ariel, Raguel és Gábriel

 

Arkangyalok és bolygóik

 

Égitest

Arkangyal

Nap

Rafel / Mihály

Hold

Gábriel

Merkúr

Mihály / Rafael

Vénusz

Haniel / Aniel

Mars

Kamael / Samael

Jupiter

Tzadkiel / Zadkiel /Sachiel

Szaturnusz

Zadkiel / Kafziel / Cassiel

Uránusz

Ariel

Plútó

Mihály

Neptunusz

Ariel / Azrael

Sedna

Ariel / Azrael

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.